ทำเนียบบุคลากร

     boss1-1    

นายอนันต์  กัลปะ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

     boss-2    

นายโอภาส  ต้นทอง

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 กลุ่มอำนวยการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบาบและแผน   กลุ่มพัฒนาการศึกษา   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ   กลุ่มนิเทศฯ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 8/6 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
โทรศัพท์/โทรสาร 034-3564001-05 / ,  034-3564006-07