ปลูกต้นไม้ตามโครงการศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นำบุคลากรในสังกัดร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ การปลูกป่าตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ นี้ ดำเนินโครงการโดยกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 999,989 ต้น โดยส่วนกลางปลูกจำนวน 5,089 ต้น และส่วนภูมิภาคปลูกจังหวัดละประมาณ 13,265 ต้น โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 8/6 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
โทรศัพท์/โทรสาร 034-3564001-05 / ,  034-3564006-07